SportStats

Tsinghua Alumni Team Relay

September 20, 2019
Toronto, ON

5km Run Team Scoring - Fastest 4 Team Member's Times Count


 1. 01:14:09.00 Bolt                       (00:18:32.25)
============================================================
    1 00:16:56.05 Liu, Yujie               4 00:20:02.55 Wu, Haiming          
    2 00:18:05.05 Yu, Jun            
    3 00:19:02.40 Liu, Chunhua         

 2. 01:25:06.00 Automation                    (00:21:16.50)
============================================================
    1 00:18:02.25 Meng, Yue                4 00:24:21.10 Liu, Joanne          
    2 00:21:07.15 Lu, Charley          
    3 00:21:32.80 Shao, Xuhui          

 3. 01:26:35.00 Salt & Pepper                   (00:21:38.75)
============================================================
    1 00:20:47.35 Fang, Yu                4 00:22:25.30 Fu, Daqian          
    2 00:21:19.65 Zhu, Lidan          
    3 00:22:00.70 Li, Xuming          

 4. 01:27:07.00 I Love Raptors                  (00:21:46.75)
============================================================
    1 00:20:30.45 Li, Simon                4 00:23:06.50 Zhang, Annie         
    2 00:21:35.80 Liu, Andrew          
    3 00:21:52.70 Diao, David          

 5. 01:31:53.00 Boston#1ee                    (00:22:58.25)
============================================================
    1 00:19:32.55 Liu, Ming                4 00:27:23.75 Deng, Wei           
    2 00:21:04.50 Yang, Xiaojian        
    3 00:23:50.75 Peng, Marcia         

 6. 01:37:07.00 84reunion19                    (00:24:16.75)
============================================================
    1 00:18:49.10 Li, Wei                 4 00:27:21.55 Li, Charles          
    2 00:23:42.00 Chen, Xinhui         
    3 00:27:12.35 Liu, Helen          

 7. 01:43:19.00 Empire State                   (00:25:49.75)
============================================================
    1 00:19:40.90 Teng, David               4 00:31:13.70 Zhao, Qi           
    2 00:24:28.55 Qi, Joseph          
    3 00:27:54.30 Lu, Flora           

 8. 01:43:59.00 Happy Feet                    (00:25:59.75)
============================================================
    1 00:20:12.10 Pan, Songlin              4 00:29:59.55 Yang, Karen          
    2 00:24:04.70 Liu, Ryan           
    3 00:29:40.60 Xia, Ivy           

 9. 01:47:55.00 Just Run                     (00:26:58.75)
============================================================
    1 00:22:16.30 Xing, Guangzhen             4 00:30:58.20 Chen, Sam           
    2 00:24:55.80 Jiang, Howard         
    3 00:29:42.10 Qin, Anna           

 10. 01:53:31.00 Qiqi236                      (00:28:22.75)
============================================================
    1 00:25:17.60 Song, Max                4 00:30:13.55 Jiang, Sherry         
    2 00:28:08.90 Lu, Lucy           
    3 00:29:49.30 Jia, Haidong